Poznáváme Písmo svaté

00 Manuál k výuce náboženství - II. třída.doc (1930240)

00. Plán výuky - II. třída.doc (56832)

01. hodina - Stvoření světa, stvořitel a stvoření, stvoření Evy, vyhnání z ráje.doc (52224)
02. hodina - Kain a Ábel – oběť, Kain zabil Ábela.doc (46080)
03. hodina – Noe a potopa, stavba Babylonské věže.doc (33280)
04. hodina – Abram – Abramovy cesty, narození syna a dědice, obětování jediného syna.doc (46592)
05. hodina – Izák – žena pro Izáka, setkání s Rebekou,.doc (44544)
06. hodina – Jákobův sen v Bételu, Jákob u Lábana,.doc (46080)
07. hodina – Josef – Josef a jeho bratři, Josef před faraónem, smíření bratrů.doc (45568)
08. hodina – Mojžíš – narození Mojžíše, Mojžíšovo dětství.doc (45056)
09. hodina – Mojžíš – povolání u hořícího keře, Mojžíš a Áron před faraónem.doc (45568)
10. hodina – Deset egyptských ran, smrt prvorozených v Egyptě.doc (45056)
11. hodina – Exodus – Egypťané pronásledují Izraelce.doc (45568)
12. hodina – Bůh se zjevuje na hoře Sinaj, Desatero.doc (46080)
13. hodina – Průzkum zaslíbené země, pád Jericha.doc (46080)
14. hodina – David – David a Goliáš, (David se stává králem), Abšalómova smrt.doc (46080)
15. hodina – Šalomoun – Šalomounův soud, (chrám), návštěva královny ze Sáby.doc (30720)
16. hodina – Eliáš – Eliáš křísí vdovina syna, Eliášův zápas na Karmelu.doc (45568)
17. hodina – pád Jeruzaléma – Sidkijáš a pád Jeruzaléma, konec zajetí.doc (45568)
18. hodina – Předpověď Ježíšova narození, Ježíšovo narození, klanění mudrců.doc (48128)
19. hodina – Jan Křtitel, Ježíšův křest, pokušení na poušti.doc (45568)
20. hodina – Ježíš káže – kázání v Nazaretě, Ježíš káže na břehu jezera Genezaretského, Blahoslavenství.doc (46080)
21. hodina – Svatba v Káně Galilejské, zázračný rybolov, nasycený pěti tisíců, Ježíš kráčí po moři.doc (46080)
22. hodina – Ježíš uzdravuje nemocné, uzdravení němého, vzkříšení Jairovy dcery, vzkříšní Lazara.doc (47616)
23. hodina – Podobenství o milosrdném Samařanu.doc (49152)
24. hodina – Podobenství o ztracené ovci, podobenství o marnotratném synu..doc (47104)
25. hodina – Poslední večeře, modlitba v Getsemane, zatčení, Petrovo zapření.doc (47104)
26. hodina – Bičování Ježíše, Ježíš korunovaný trnovou korunou.doc (45568)
27. hodina – Křížová cesta – Ježíš klesá pod křížem, Šimon z Kyrény pomáhá Ježíšovi nést kříž.doc (49664)
28. hodina – Ježíšova smrt – ukřižování, Ježíšova smrt, Ježíšovo tělo zavinují do plátna, kladení do hrobu.doc (47616)
29. hodina – Vzkříšení – zvěst o vzkříšení, zjevení na cestě do Emaus.doc (47104)
30. hodina – Nanebevstoupení Ježíšovo, naplnění Duchem svatým.doc (48128)
31. hodina – Petrovo kázání, uzdravení chromého.doc (47616)
32. hodina – volba sedmi jáhnů, obrácení Saula.doc (47616)
33. hodina – Pavel a jeho hlásání evangelia – V Tesalonice a v Beroji, Pavel zatčen.doc (46592)
98 - všechny hodiny - pro děti.doc (225792)