Ježíšův život - V. třída00 Manuál k výuce náboženství - V. třída.doc (118272)

01. hodina – Evangelia – opakování.doc (69632)
02. hodina – Předpověď narození Jana Křtitele (Lk 1,5-25) Předpověď Ježíšova narození (Mt 1,18-25; Lk 1,26-38).doc (33792)
03. hodina – Setkání Marie a Alžběty, Mariin chvalozpěv (Lk 1,39-45; Lk 1,46-56).doc (35328)
04. hodina – Chvalozpěv Zachariášův (Lk 1,67-79).doc (31744)
05. hodina – Ježíšovo narození (Lk 2,1-20); Klanění mudrců (Mt 2,1-12).doc (32256)
06. hodina – Obětování Ježíše, chvalozpěv Simeona (Lk 2,21-40); Dvanáctiletý Ježíš v chrámě (Lk 2,41-52).doc (32768)
07. hodina – Jan Křtitel na poušti (Mt 3,1-12; Mk 1,2-8; Lk 3,1-17).doc (29184)
08. hodina – Ježíšův křest (Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Lk 3,21-22; Jan 1,29-34).doc (27648)
09. hodina – Pokušení na poušti (Mt 4,1-11; Lk 4,1-13).doc (21504)
10. hodina – Povolání prvních učedníků (Mt 4,18-22; Mk 1,16; Lk 5,1-11; Jan 1,35-42).doc (27136)
11. hodina – Bohatý mladík (Mt 19,16-22; Mk 10,17-22; Lk 18,18-23).doc (21504)
12. hodina – Osmero blahoslavenství (Mt 5,1-12).doc (23040)
13. hodina – Modlitba Otčenáš (Mt 6,9-13; srov. Lk 11,1-4).doc (23552)
14. hodina – Podobenství o milosrdném samaritánovi (Lk 10,25-37).doc (23552)
15. hodina – Podobenství o marnotratném synovi (Lk 15,11-32).doc (26112)
16. hodina – Podobenství o rozsévači (Mt 13,3b-8; Mk 4,3-8; Lk 8,5-8a).doc (22016)
17. hodina – Podobenství o deseti pannách (Mt 25,1-13).doc (22016)
18. hodina – Podobenství o hřivnách (Mt 25,14-30).doc (19968)
19. hodina – Podobenství o posledním soudu (Mt 25,31-46).doc (21504)
20. hodina – Znamení v Káně Galilejské (Jan 2,1-12).doc (20992)
21. hodina – Rozmnožení chlebů (Mt 14,13-21; Mk 6,30-44; Lk 9,10-17; Jan 6,1-15).doc (21504)
22. hodina – Ježíš kráčí po moři (Mt 14,22-33; srov. Mk 6,45-52).doc (21504)
23. hodina – Proměnění na hoře (Mt 17,1-9; Mk 9,2-10; Lk 9,28-36).doc (20480)
24. hodina – Rozhovor se Samařskou ženou (Jan 4,1-42).doc (22016)
25. hodina – Uzdravení slepého od narození (Jan 9,1-41).doc (20992)
26. hodina – Vzkříšení Jairovy dcery (Mt 9,18-26; Mk ; Lk 8,40-56), vzkříšení Naimského mládence (Lk 7,11-17).doc (23552)
27. hodina – Vzkříšení Lazara (Jan 11,1-45).doc (21504)
28. hodina – Vjezd do Jeruzaléma (Mt 21,1-9; Mk 11,1-11; Lk 19,28-40; Jan 12,12-19).doc (29696)
29. hodina – Ustanovení eucharistie (Mt 26,26-30; Mk 14,22-26; Lk 22,14-20; 1Kor 11,23-25).doc (26112)
30. hodina – Modlitba v Getsemanech (Mt 26,36-46; Mk 14,32-42; Lk 22,39-46).doc (28672)
31. hodina – Ukřižování (srov. Mt 27,32-55; Mk 15,20b-41; Lk 23,26-49; Jan 19,17-37).doc (28672)
32. hodina – Vzkříšení; Zjevení učedníkům (Mt 28,1-15; Mk 16,1-20; Lk 24,1-12.36-48; Jan 20,1-28).doc (26624)
33. hodina – Učedníci na cestě do Emauz (Lk 24,13-35).doc (28160)
34. hodina – Nanebevstoupení; Seslání Ducha svatého.doc (38912)
99. hodina - souhr hodin pro děti - V. třída.doc (430080)