Dějiny spásy

 

00. Plán výuky - dějiny spásy.doc (91136)
00. Úvodní hodina - dějiny spásy.doc (144384)
01. hodina - poznání Boha - Písmo svaté, jeho rozdělení.doc (50176)
02. hodina - stvoření světa.doc (68608)
03. hodina - stvoření člověka, smysl lidského života.doc (124928)
04. hodina - příběhy z první knihy Mojžíšovy – první hřích, Kain a Ábel, Noe a potopa a Babylonská věž.doc (50688)
05. hodina - zjevující se Bůh (Abrahám, Izák a Jákob).doc (65536)
06. hodina - věrný Bůh (Mojžíš, 10 egyptských ran a vyvedení z Egypta).doc (55808)
07. hodina - Bůh, který vede svůj lid (putování do zaslíbené země) .doc (56832)
08. hodina - Bůh uprostřed svého lidu - historické knihy (králové Saul David, Šalamoun).doc (81920)
09. hodina – očista (rozdělení země, období králů, Babylonské zajetí, obnova Jeruzaléma a chrámu, Makabejští).doc (78336)
10. hodina - stále hovořící Bůh (prorocké knihy).doc (76800)
11. hodina - Moudrost života s Bohem - knihy mudroslovné (sapienciální).doc (69120)
12. hodina - první hřích a dědičná vina.doc (65024)
13. hodina - život ve vzdálenosti Bohu.doc (65536)
14. hodina – Ježíš Kristus, Vykupitel, Boží láska.doc (57856)
15. hodina – evangelia, Markovo evangelium.doc (67072)
16. hodina – Matoušovo evangelium.doc (71168)
17. hodina – Lukášovo evangelium.doc (375296)
18. hodina – Janovo evangelium.doc (56832)
19. hodina – výzva k obrácení – postní doba.doc (65024)
20. hodina - svátosti.doc (71168)
21. hodina – svátost křtu.doc (86016)
22. hodina - hřích, svátost smíření a svátost nemocných.doc (68096)
23. hodina - Desatero.doc (2856448)
24. hodina – první tři přikázání – láska k Bohu.doc (166400)
25. hodina – IV-X. přikázání – láska k bližním a k sobě.doc (70656)
26. hodina - svátost Eucharistie – ustanovení eucharistie.doc (73728)
27. hodina – mše svatá.doc (76800)
28. hodina – mše svatá II. část.doc (66048)
29. hodina - svátost biřmování, Duch svatý.doc (67072)
30. hodina - svátost manželství.doc (73728)
31. hodina – svátost svěcení (služebného kněžství).doc (70144)
32. hodina - můj život s Pánem - milovat Boha a bližní.doc (67072)
33. hodina – vyznání víry.doc (73216)
34. hodina – modlitba.doc (88064)
35. hodina – eschatologie – k čemu ve svém životě směřujeme, život věčný.doc (74752)