Poznáváme evangelia

101. hodina – Starozákonní pozadí, očekávání Mesiáše.doc (35840)
102. hodina – Úvod do evangelií.doc (36864)
103. hodina – Markovo evangelium.doc (30720)
104. hodina – Matoušovo evangelium.doc (35328)
105. hodina – Lukášovo evangelium.doc (27136)
106. hodina – Janovo evangelium.doc (23552)
107. hodina – Ježíš a sobota.doc (33792)
108. hodina – Ježíšovy katecheze.doc (36864)
109. hodina – Ježíš a modlitba.doc (34816)
110. hodina – Ježíšovo narození – Matoušovo evangelium.doc (36352)
111. hodina – Ježíšovo narození – Lukášovo evangelium.doc (28672)
112. hodina – Jan Křtitel na poušti (Mt 3,1-12; Mk 1,2-8; Lk 3,1-17, Jan 1,19-31).doc (32768)
113. hodina – Ježíšův křest (Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Lk 3,21-22; Jan 1,29-34).doc (30208)
114. hodina – Povolání prvních učedníků (Mt 4,18-22; Mk 1,16; Lk 5,1-11; Jan 1,35-42).doc (35840)
115. hodina – Blahoslavenství.doc (36864)
116. hodina – Ježíšovy řeči v Matoušově evangeliu (v podobenstvích, eklesiologická a eschatologická).doc (38400)
117. hodina – Kána Galilejská, Jan 13, Velekněžská modlitba.doc (30208)
118. hodina – Rozmnožení chlebů a Ježíš kráčí po moři.doc (50688)
119. hodina – Vzkříšení Jairovy dcery (Mt 9,18-26; Mk ; Lk 8,40-56); Vzkříšení Naimského mládence (Lk 7,11-17).doc (33280)
120. hodina – Podobenství o milosrdném samaritánovi (Lk 10,25-37).doc (36352)
121. hodina – Ježíšovo milosrdenství v Lukášově evangeliu.doc (35840)
122. hodina – Podobenství 15. kapitoly Lukášova evangelia.doc (32256)
123. hodina – Pokušení na poušti (Mt 4,1-11; Lk 4,1-13).doc (35840)
124. hodina – Proměnění na hoře (Mt 17,1-9; Mk 9,2-10; Lk 9,28-36).doc (43008)
125. hodina – Rozhovor se Samařskou ženou (Jan 4,1-42).doc (30720)
126. hodina – Uzdravení slepého od narození (Jan 9,1-41).doc (32768)
127. hodina – Vzkříšení Lazara (Jan 11,1-45).doc (36352)
129. hodina – Ustanovení eucharistie (Mt 26,26-30; Mk 14,22-26; Lk 22,14-20; 1 Kor 11,23-25).doc (32768)
130. hodina – Ukřižování (srov. Mt 27,32-55; Mk 15,20b-41; Lk 23,26-49; Jan 19,17-37).doc (24064)

131. hodina – Vzkříšení; Zjevení učedníkům (Mt 28,1-15; Mk 16,1-20; Lk 24,1-12.36-48; Jan 20,1-28).doc (37888)
132. hodina – Učedníci na cestě do Emauz (Lk 24,13-35).doc (27648)
133. hodina – Nanebevstoupení; Seslání Ducha svatého.doc (35840)