Vyznání víry

00. Plán výuky - Vyznání víry.doc (58880)

01. hodina – Co je to vyznání víry.doc (59392) 

02. hodina – „Důkazy“ Boží existence.doc (40960)

03. hodina – Dějiny církve v kostce – časová osa.doc (36864)

04. hodina – Patristická trinitologie a christologie – přednicejská epocha.doc (30720)

05. hodina – Arianismus, Pavel ze Samosaty, Apolinarismus, trinitární bludy a Nicejský koncil.doc (36352)

06. hodina – Pneumatomachoi a První konstantinopolský sněm – Duch svatý….doc (31232)

07. hodina – Vztah mezi imanentní a ekonomickou Trojicí, učení o Trojici podle KKC.doc (36864)

08. hodina – Věřím v jednoho Boha – Jeden Bůh, ve třech osobách.doc (22016)

09. hodina – Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného – stvoření a různé teorie.doc (34304)

10. hodina – Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky....doc (34304)

11. hodina – On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.doc (35328)
12. hodina – Tajemství Ježíše Krista v Písmu – Starý zákon.doc (31232)
13. hodina – Tajemství Ježíše Krista v Písmu – Nový zákon.doc (37888)
14. hodina – Ježíšovo lidství – jedna osoba – Efezský koncil – Cyril a Nestorius – spor o idiomata.doc (38400)

15. hodina – Ježíšovo lidství – ve dvou přirozenostech (Monofyzitismus), Eutyches a Flavius, Lev Veliký a Chalcedonský koncil.doc (35328) 

16. hodina – Byl pro nás ukřižován, za dnů Pontia Piláta byl umučen a pohřben.doc (34304)

17. hodina – Třetího dne vstal z mrtvých, podle Písma – otázka vzkříšení – svědectví Písma.doc (30720)

18. hodina – Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.doc (32256)

19. hodina – Věřím v Ducha svatého – NZ, dějinný vývoj, otázka Filioque, Duch svatý v životě církve a v mém životě….doc (38912)

20. hodina – Vznik církve a vývoj v dějinách.doc (29184)

21. hodina – Věřím v církev jednu a všeobecnou.doc (30720)

22. hodina – Narušení jednoty církve – rozdělení mezi východem a západem, západní schizma, ekumenismus a mezináboženský dialog, spása mimo církev.doc (50176)

23. hodina – Věřím v církev svatou a apoštolskou.doc (28672)

24. hodina – Církev a můj vztah k ní.doc (22016)

25. hodina – Dějiny církve, poslední tři koncily – Tridentský, I. vatikánský (papežská neomylnost).doc (39424)

26. hodina – II. vatikánský koncil – dějinné pozadí.doc (44544)

27. hodina – II. vatikánský koncil – věroučné věci.doc (51712)

28. hodina – Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů – význam křtu a zasazení do života. Otázka dědičné viny….doc (31744)

29. hodina – Postava Panny Marie – dva přístupy k Mariologii, poslední dvě dogmata. II. vatikánský koncil.doc (35840)

30. hodina – Kult svatých.doc (36864)
31. hodina – Křesťanské symboly, šestero základních pravd – shrnutí vyznání víry.doc (34816)
32. hodina – Mohl Ježíš zhřešit. Otázka Ježíšovy svobody. Otázka spásy mimozemšťanů, pračlověka….doc (30208)