Kalendář

Rok 2015

V tomto roce nás čekají v církvi v naší zemi některé významné události. Jednak je tento rok věnován zasvěcenému životu. Prahy se rovněž týkají Dny víry, které se budou konat první týden v červnu. A velmi významnou událostí, na kterou bychom se již nyní měli připravovat, je Národní eucharistický kongres.

 

Rok zasvěceného života

Jak se tato událost promítne v životě našich farností, záleží většinou na farářích. Přesto by bylo vhodné se v tomto roce mnohem více modlit za zasvěcené osoby. Rovněž je možné a chvályhodné se připojit ke slavení mše svaté v katedrále, a to 2. února, mši, která je každý rok příležitostí k setkání zasvěcených osob.

 

Dny víry

Po noci kostelů začnou v Praze misie, které nesou označení "Dny víry". Tato událost se bude týkat samotné Prahy. Je jistě nanejvýš vhodné se k této misijní činnosti připojit. To se týká především obyvatel Prahy. Ale ti, kteří sídlí v mimopražských farnostech jistě mohou přemýšlet o tom, zda není možné se nějakým způsobem zapojit - zeptat se v nějaké pražské farnosti, zda nepotřebují nějakou pomoc.

Vhodné je samozřejmě se za tuto událost již nyní modlit. Proto předkládám modlitbu, kterou můžete jistě nalézt v lepším formátu i jinde na internetu, či ve svých farnostech:

 

Pane Ježíši, prosíme tě, aby to byl ty sám, kdo bude procházet ulicemi Prahy behem pražských Dnů víry v červnu 2015. Prosíme tě, abys šel před námi a nám dal milost, abychom tě následovali, kamkoliv půjdeš, a šli tam, kam nás pošleš - k mladým, rodinm, dětem, lidem osamoceným i dříve narozeným.

Duchu svatý,víme, že bez tvé pomoci nemůžeme dělat nic. Otec nám ale slíbil, že jistě přijdeš k těm, kteří tě prosí. A tak tě prosíme, abys nás vedl svým vnuknutím a připravoval si už teď srdce těch, kteří se během těchto Dnů víry setkají se zvěstí o Ježíši Kristu. Učiň v jejich srdcích půdu úrodnou a nám dej správná vnuknutí, slova i skutky, abychom sjednoceni v jeho jménu byli věrohodnými svědky evangelia dnes.

 

Národní eucharistický kongres

probíhá ve farnostech českých a moravských diecézí podle šesti základních témat od ledna do června 2015. Hlavním dnem NEK ve farnostech je slavnost Těla a Krve Páně. V neděli 7. června 2015 se při bohoslužbách uskuteční národní sbírka. 15. - 17. října 2015 se v Brně uskuteční národní konference. V sobotu 17. října 2015 v 10:30 bude slavena v Brně hlavní národní bohoslužba s eucharistickým procesím - www.nek2015.cz

 

I k této události předkládám modlitbu:

Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že s námi uzavíráš z lásky smlouvu novou, věčnou, nejsvětější, když nám Kristus na oltáři dává Svoje Tělo a Krev. Uč nás tuto smlouvu slavit, milovat a zachovávat. Požehnej, ať náš Národní eucharistický kongres obnoví v nás ctnosti víry, lásky, naděje a sílu k jednotě a vzájemnosti, aby společenství Církve neslo světu radostnou zvěst. Na přímluvu Matky Boží ať s novou a hlubší úctou přijímáme Tělo a Krev Tvého jediného Syna, který s Tebou v Duchu Svatém věčně žije a kraluje. Amen.
Otče náš.
Zdrávas Maria.

 

 

Dušičkový týden

V období od 1. do 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (slavení svátosti smíření, které je spojeno s mou upřímnou touhou po obrácení; přistoupení ke stolu Páně a přijetí eucharistického Krista; a modlitba na úmysl Svatého otce) je třeba splnit ještě následující podmínky:

- 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu je podmínkou navíc pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

- od 1. listopadu do 8. listopadu je podmínkou navíc navštívit hřbitov a pomodlit se tam, třeba jen v duchu za zemřelé.

 

Získáváním plnomocných odpustků přivlatnitelných duším v očistci, respektive alespoň snahou po jejich získání, vyjadřujeme svou lásku ke všem zemřelým, kteří toužebně očekávají plné patření na Boží tvář.

 

Chtěl bych tedy všechny povzbudit k tomu, aby se snažili tyto odpustky pro své předky a příbuzné získat. Výslovně zdůrazňuji, že odpustky je možné zíkávat denně (ne ve smyslu jednou v tomto období, ale každý den jednou!!!). Neopovrhujme dušemi v očistci a snažme se jim, způsobem, kterým můžeme, pomoci od strádání a muk v očistci.

Rovněž bych chtěl povbudit zvláště všechny rodiče, aby se snažili tyto odpustky denně vyprošovat společně se svými dětmi. Aby je tomuto postoji učili. Ano, může to být obtížné, může to být náročné časově, ale zároveň se domnívám, že je to nanejvýš prozíravé, protože do dětí dostáváme, že je to velmi důležité a vychováváme si tak ty, kteří jednoho dne budou moci vyprošovat odpuštění časných trestů pro nás!!!

 

„Letos, stejně jako v loňském roce, je v ČR možné získat pro duše v očistci odpustky nejen v "dušičkovém týdnu", tj. od 2. do 8. 11., ale také v týdnu předcházejícím - od 25. 10. do 2. 11. Tato možnost je dána pouze pro ty, kdo se v týdnu po památce zesnulých na hřbitov z vážných důvodů nedostanou (a kdo například na hroby svých blízkých cestují o tomto prodlouženém víkendu). Těch, kdo na hřbitov mohou jít v obvyklém týdnu po dušičkách, se prodloužení termínu netýká“.

 

Více informací v internetové výuce náboženství - cyklus Liturgický rok a liturgické slavení, 6. hodina

 

 

Mše svatá na poděkování za dar života ve svobodě

Kardinál Dominik Duka, nás všechny, věřící pražské arcidiecéze, srdečně zve k oslavě 25. výročí kanonizace sv. Anežky České a listopadových dnů 1989. Tato oslava proběhne v Praze, v sobotu 15. listopadu. Mši svaté od 10:30 bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude předsedat J. Em. kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář.

Program slavnosti:

9:30 otevření katedrále pro poutníky

10:00 program písní a slova o sv. Anežce

10:30 mše svatá

12:00 program na Hradčanském náměstí

 

V tomto roce si připomínáme 25 let od pádu totalitního komunistického režimu. Mnozí z vás si narozdíl ode mě pamatujete, co to znamenalo žít v takovém režimu. Jaké obtíže s sebou přinášelo vyznávat křesťanskou víru. Přestože častokrát upadáme ke stěžování si na dnešní dobu, která nenaplnila (snad oprávněně) naše listopadová očekávání, je dobré si uvěomovat, jak velkým darem svoboda je, jak velkým darem je, že můžeme zcela svobodně prožívat svůj náboženský život. Za tuto svobodu bychom měli být vděčni a nemělo by pro nás být obtíží účastnit se děkovné pouti, která se v naší arcidiecézi koná. Chtěl bych všechny povzbudit k tomu, aby se této mše svaté a doprovodného programu účastnili. Poděkujme Bohu, ale vzpomínejme také na sv. Anežku, jejíž svatořečení přispělo k pádu totalitního režimu (legenda pravila, že až bude Anežka svatořečena, bude v Čechách konečn dobře). Vzpomeňme na události listopadových dní v katedrále, kde se scházel národ se svým kardinálem Tomáškem, kde zaznívala slova o tom, že církev je na straně národa, respektive, kde začínali lidé v modlitbě a slavení mše svaté demonstraci, která pokračovala následně na Letné.

 

Bohoslužbu i předprogram bude přenášet Česká televize.